IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

Ine, öndürýän esasy önüm kategoriýalarymyz we gyzgyn satylýan sagat maslahatlary

NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Sanly sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Sanly sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Sanly sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Köp funksiýaly kwars sagady

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Kwars
Senenama sagady

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Kwars
Senenama sagady

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Kwars
Hronografiki sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE NF8034 Erkekleriň hronografiýasy Köp wezipeli senenama, gijeki ýagtylyk moda sagady bilen suw geçirmeýän silikon gaýyş sagady

Kwars
Standart sagat

Has giňişleýin gör
ALhli sagatlary görüň

KIM KÖMEK

Üstünligimiz

Guanç Guangzhouou NAVIFORCE Watch Co., Ltd.fabrigimiz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýän 2012-nji ýylda döredildi.5000 inedördül metr giň meýdany öz içine alýan kompaniýamyz 200-den gowrak hünärli hünärmeniň iş güýji bilen buýsanýar.On ýyldan gowrak tejribe toplap, başarnykly toparyň agzalary NAVIFORCE-de iň ýokary ülňüleri saklamakda möhüm rol oýnadylar. Esasy başarnyklarymyz sagatlar üçin göreldeli OEM we ODM hyzmatlaryny bermekden ybarat.

Has giňişleýin gör
Zawodyň tutýan meýdany

+

Zawodyň tutýan meýdany

Marka hasaba alyş ýurtlary

+

Marka hasaba alyş ýurtlary

Işgärler

+

Işgärler

Bazar tejribesi

+

Bazar tejribesi

Biz näme edýäris?

Önüm ýa-da baha maslahaty üçin e-poçtaňyzy ýa-da beýleki aragatnaşyk maglumatlaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris,
12 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarys.

Sorag
OEM

OEM

Qualityokary hilli sagat —— Talap boýunça özboluşly we owadan sagat öndürip bilýäris we şeýle ajaýyp hyzmaty hödürleýändigimize buýsanýarys.

ODM

ODM

Asyl dizaýn —— Asyl dizaýna we baý tejribä bolan islegimiz, paýhasly sagat alyjylaryna dürli görnüşleri hödürläp biler.

Lomaý

Lomaý

Çalt eltip bermek —— NAVIFORCE zawody, 1000-den gowrak modeli bolan dürli bilek sagatlaryny gönüden-göni satýar, çalt eltip bermek üçin amatly inwentar.

Näme gazanarsyňyz?

Birmeňzeş baha, ýokary hilli;Deň hilli, has gowy ylalaşyk

Täze önümçilik

Täze önümçilik

Täze önümleriň tizligi gaty çalt.Her aý takmynan 5 dürli görnüşli täze önüm çykarýarys.

Hünär topary

Hünär topary

Sagat pudagynda 12 ýyldan gowrak çuňňur tejribe toplap, hünärmenler toparyny we netijeli önümçilik liniýalaryny döretdik.

Gowy hyzmat

Gowy hyzmat

"Özboluşlylyga, hiline, takyklygyna we müşderi hyzmatyna" ünsi jemleýäris we jogaplary we çözgütleri çalt berip bileris.

Şahadatnamanyň görkezilmegi

Size zerur şahadatnamalar üçin lomaý toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

ROHS
cer4
cer1
cer2
cer5
cer6
cer3

Hyzmatdaşlar

hyzmatdaşlar
Biziň-Global müşderilerimiz4
Biziň-Global müşderilerimiz2
Biziň-Global-Müşderilerimiz42
Biziň-Global-Müşderilerimiz9

Biz bilen habarlaşyň

NAVIFORCE dilerlerimiziň işine uly ähmiýet berýär.Özümizi ýokary ülňülerde saklamak bilen, üpjünçilik zynjyryny optimizirleýäris we ilkibaşdan hil gözegçiligini üpjün edýäris, hyzmatdaşlarymyza bäsdeşlik bahalarynda 1000-den gowrak ýokary hilli SKU-lary hödürlemäge mümkinçilik berýäris.Biziň islegimiz, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýmak.

Sorag

HABARLAR

Sagat pudagynda has köp tendensiýalary, täzelikleri we bilimleri öwreniň.

OEM ýa-da ODM sagatlary the Tapawudy näme?

OEM ýa-da ODM sagatlary the Tapawudy näme?

Dükanyňyz ýa-da sagat markaňyz üçin sagat öndürijisini gözläniňizde, OEM we ODM adalgalaryna duş gelip bilersiňiz.Emma olaryň arasyndaky tapawuda hakykatdanam düşünýärsiňizmi?Bu makalada size has gowy kömek etmek üçin OEM we ODM sagatlarynyň arasyndaky tapawutlary öwreneris ...

Suw geçirmeýän bilimlere we tehniki hyzmatlara tomaşa etmek üçin gollanma

Suw geçirmeýän bilimlere we tehniki hyzmatlara tomaşa etmek üçin gollanma

Sagady satyn alanyňyzda köplenç [30 metre çenli çydamly] [10ATM] ýa-da [suw geçirmeýän sagat] ýaly gidroizolýasiýa bilen baglanyşykly adalgalara duş gelýärsiňiz.Bu sözler diňe sanlar däl;sagat dizaýnynyň özenine - gidroizolýasiýa ýörelgelerine çuňňur aralaşýarlar.Kimden ...

Kwars hereketini nädip saýlamaly?

Kwars hereketini nädip saýlamaly?

Näme üçin käbir kwars sagatlary gymmat bolsa, käbirleri arzan?Lomaý ýa-da özleşdirmek üçin öndürijilerden sagat gözläniňizde, birmeňzeş funksiýalary, halatlary, aýlawlary we gaýyşlary bolan sagatlaryň dürli-dürli bolan ýagdaýlaryna duş gelip bilersiňiz ...