IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

Ine, öndürýän esasy önüm kategoriýalarymyz we gyzgyn satylýan sagat maslahatlary

NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Sanly sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Sanly sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Sanly sagat

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Köp funksiýaly kwars sagady

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Kwars
Senenama sagady

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Kwars
Senenama sagady

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Kwars
Hronografiýa

Has giňişleýin gör
NAVIFORCE 8025 Erkekler üçin kwadrat görnüşli hronografiki sport bilek sagady bolan kwars sagatlary

Kwars
Standart sagat

Has giňişleýin gör
ALhli sagatlary görüň

KIM KÖMEK

Üstünligimiz

Guanç Guangzhouou NAVIFORCE Watch Co., Ltd.fabrigimiz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýän 2012-nji ýylda döredildi.5000 inedördül metr giň meýdany öz içine alýan kompaniýamyz 200-den gowrak hünärli hünärmeniň iş güýji bilen buýsanýar.On ýyldan gowrak tejribe toplap, başarnykly toparyň agzalary NAVIFORCE-de iň ýokary ülňüleri saklamakda möhüm rol oýnadylar. Esasy başarnyklarymyz sagatlar üçin göreldeli OEM we ODM hyzmatlaryny bermekden ybarat.

Has giňişleýin gör
Zawodyň tutýan meýdany

+

Zawodyň tutýan meýdany

Marka hasaba alyş ýurtlary

+

Marka hasaba alyş ýurtlary

Işgärler

+

Işgärler

Bazar tejribesi

+

Bazar tejribesi

Biz näme edýäris?

Önüm ýa-da baha maslahaty üçin e-poçtaňyzy ýa-da beýleki aragatnaşyk maglumatlaryňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris,
12 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
OEM

OEM

Qualityokary hilli sagat —— Talap boýunça özboluşly we owadan sagat öndürip bilýäris we şeýle ajaýyp hyzmaty hödürleýändigimize buýsanýarys.

ODM

ODM

Asyl dizaýn —— Asyl dizaýna we baý tejribä bolan islegimiz, paýhasly sagat alyjylaryna dürli görnüşleri hödürläp biler.

Lomaý

Lomaý

Çalt eltip bermek —— NAVIFORCE zawody, 1000-den gowrak modeli bolan dürli bilek sagatlaryny gönüden-göni satýar, çalt eltip bermek üçin amatly inwentar.

Näme gazanarsyňyz?

Birmeňzeş baha, ýokary hilli;Deň hil, has gowy ylalaşyk

Täze önümçilik

Täze önümçilik

Täze önümleriň tizligi gaty çalt.Her aý takmynan 5 dürli görnüşli täze önüm çykarýarys.

Hünär topary

Hünär topary

Sagat pudagynda 12 ýyldan gowrak çuňňur tejribe toplap, hünärmenler toparyny we netijeli önümçilik liniýalaryny döretdik.

Gowy hyzmat

Gowy hyzmat

"Özboluşlylyga, hiline, takyklygyna we müşderi hyzmatyna" ünsi jemleýäris we jogaplary we çözgütleri çalt berip bileris.

Şahadatnamanyň görkezilmegi

Size zerur şahadatnamalar üçin lomaý toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

ROHS
cer4
cer1
cer2
cer5
cer6
cer3

Hyzmatdaşlar

hyzmatdaşlar
Biziň-Global müşderilerimiz4
Biziň-Global müşderilerimiz2
Biziň-Global-Müşderilerimiz42
Biziň-Global-Müşderilerimiz9

Biz bilen habarlaşyň

NAVIFORCE dilerlerimiziň işine uly ähmiýet berýär.Özümizi ýokary ülňülerde saklamak bilen, üpjünçilik zynjyryny optimizirleýäris we ilkibaşdan hil gözegçiligini üpjün edýäris, hyzmatdaşlarymyza 1000-den gowrak ýokary hilli SKU-lary bäsdeşlik nyrhlarynda hödürlemäge mümkinçilik berýäris.Biziň islegimiz, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýmak.

Sorag

HABARLAR

Sagat pudagynda has köp tendensiýalary, täzelikleri we bilimleri öwreniň.

Custörite sagat üpjün edijisini nädip saýlamaly?

Custörite sagat üpjün edijisini nädip saýlamaly?

Bir kärhanaňyz bar bolsa we aşakdaky ýagdaýlaryň haýsydyr birine duşsaňyz, OEM öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etmek möhümdir: 1. Önümiň ösüşi we innowasiýa: Täze önüm ideýalary ýa-da dizaýnlary bar, ýöne önümçilik mümkinçilikleri ýa-da enjamlary ýok.2. Önümçilik gapagy ...

NAVIFORCE-iň 2023-nji ýylyň iň gowy 5 erkek sagadyny görkezmek

NAVIFORCE-iň 2023-nji ýylyň iň gowy 5 erkek sagadyny görkezmek

2023-nji ýylyň birinji ýarymyndan iň gowy görýän 5 NAVIFORCE sagadyňyzy saýladyňyzmy?Iň köp gözlenýän modeller barada aýdylanda, NAVIFORCE amaly funksiýalary bolan goşa ekranly sagatlary (ýapon kwars analog hereketini we LCD sanly displeýi görkezýär) we ...

NAVIFORCE iň gowy hilli şol bir bahany nädip gazanyp biler?

NAVIFORCE iň gowy hilli şol bir bahany nädip gazanyp biler?

Bäsdeşlik bahalarynda deňi-taýy bolmadyk hil bermek: NAVIFORCE-iň gizlin aýan edilen NAVIFORCE kaşaň harytlary däl-de, eýsem elýeterli bahalarda özboluşly dizaýn edilen, ýokary hilli sagatlaryň toplumyny hödürleýär.T çydap bilýän wagt belligini gözleýän bolsaňyz ...